Ons Dienstenpakket

“Begrijpen en zelf doen”

Als deze website uw interesse heeft gewekt kunt u een afspraak met ons maken.
Wij komen dan geheel vrijblijvend langs bij uw organisatie. We bespreken dan uw wensen/verwachtingen en bepalen samen hoe een eventuele samenwerking met VerMaatwerk in Kwaliteit eruit gaat zien.

Dienstenpakket:

Advisering en ondersteuning
Aan de hand van een nulmeting wordt bepaald wat nog moet gebeuren om tot certificering over te kunnen gaan. Van de bevindingen van de nulmeting wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt besproken met de klant. Hierbij wordt gekeken naar wat de klant zelf kan oppakken en op welke punten de klant ondersteuning van VerMaatwerk in Kwaliteit wenst. Die ondersteuning kan varieren van advisering/meekijken tot het opstellen van bijv. procedures, handboek, werkinstructies.
Hierna wordt een offerte voor het vervolgtraject opgemaakt. Aan de nulmeting zelf zijn kosten verbonden.

Bij onderhoud van het systeem wordt met de klant bepaald op welke punten bijstelling nodig is. Hieruit volgt een plan van aanpak dat wordt uitgevoerd.

Trainingen
Trainingen kunnen worden verzorgd op locatie van de klant of op een, voor de klant geschikte, trainingslocatie.
Trainingen worden in overleg met de klant opgesteld en hebben een praktische insteek. Er wordt zoveel mogelijk geoefend op basis van de praktijksituatie bij de klant en met documenten van de klant. Op die manier heeft de klant direct profijt van de training. Indien gewenst kunnen traininingen ook gegeven worden in de vorm van “coaching op de werkvloer”. Deelnemers aan trainingen ontvangen een map met hierin de behandelde theorie en andere relevante documentatie.
Daar het trainingen op maat betreft hanteren we geen vaste tarieven per training. Ook het aantal deelnemers per training kan varieren en wordt in overleg met de klant bepaald.

Trainingen verzorgd door VerMaatwerk in Kwaliteit:
– training interne auditoren
– training uitvoeren risico- en oorzaakanalyses
– training opstellen veiligheidsmanagementsysteem
– training opstellen kwaliteitsmanagementsysteem
– training methodisch werken (zorgleefplan/ondersteuningsplan)
– vertalen van eisen vanuit wet- en regelgeving en/of certificatie schema naar de praktijk